«Εκσυγχρονισμός, ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις κτηρίων και λοιπών υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» - ΥΠΑΙΘΑ Πρόθεση Χρηματοδότησης 10.823.000,00

Το ΕΜΠ έχει εξασφαλίσει το ποσό των 10.823.000€ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ πρώην ΠΔΕ) για την υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων για τις υποδομές του Ιδρύματος. Η πρόταση υποβάλλεται, κατόπιν εγκρίσεως από το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ, στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», με άξονα προτεραιότητας 3.8 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» και τίτλο προτεινόμενης πράξης: «Εκσυγχρονισμός, ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις κτηρίων και λοιπών υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», συνολικής δημόσιας δαπάνης Δέκα εκατομμυρίων Οκτακοσίων Είκοσι Τριών  χιλιάδων ευρώ 10.823.000,00€.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης αυτής στόχος του Ιδρύματος είναι  μεταξύ άλλων η Εκπόνηση μελέτης και τευχών Δημοπράτησης για την ανακαίνιση των κτ. ΘΕΟΧΑΡΗ και ΤΟΣΙΤΣΑ, η ανακαίνιση του κτ. Υδραυλικής και η Αποκατάσταση του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εργασίες Στεγανώσεων, Αποκατάσταση δικτύου αγωγών ψύξης-θέρμανσης και Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

 

ΥΠΑΙΘΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠ

 

 

 Back to top