Χορήγηση «μίας» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση γεωργικών απορριμμάτων για την παραγωγή καινοτόμων πλαστικών υλικών υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: AgriPlaCE »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της «AGRIPLACE : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5048495», και κωδικό ΕΛΚΕ 68/139700,με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20-06-2022Back to top