Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Νο 3/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2022

 

Για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Τμήμα 1: Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων Προϋπολογισμός 44.640,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Χωρίς ΦΠΑ: 36.000,00 €, ΦΠΑ : 8.640,00 €  Τμήμα 2: Απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης Προϋπολογισμός 49.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00 €, ΦΠΑ : 9.600,00 € στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση μέτρων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας Εργαστηρίων»  και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2207, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη και συνολικό προϋπολογισμό 76.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 18.240,00 €, ήτοι σύνολο 94.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι « Υπηρεσίες Διαχείρισης, Καταστροφής και Ανακύκλωσης Αποβλήτων», Κονδύλι «Υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης εργαστηρίων εντός/εκτός ΕΜΠ».

 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ"  ( http://eprocurement.gov.gr )

 

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 11/07/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12/07/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.Back to top