Πλήρωση «1» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «RESISTANT- Multiple hazard fRagility assEssment of deteriorated RC bridges uSIng STructural heAlth moNiToring»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «RESISTANT - Multiple hazard fRagility assEssment of deteriorated RC bridges uSIng STructural heAlth moNiToring» με κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 4140 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5121, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Μ. Φραγκιαδάκη, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 09-12-2022

 Back to top