Πλήρωση «τριών» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διασφάλιση παραγωγής και αύξηση ποιότητας Μελιού στις Κυκλάδες με Χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διασφάλιση παραγωγής και αύξηση ποιότητας Μελιού στις Κυκλάδες με Χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας και Εκτίμηση της Μελισσοχωρητικότητας» με κωδικό ΟΠΣ «Μ16ΣΥΝ2-00132» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163100, με ΕΥ τον Καθ. Κ. Καράντζαλο, η οποία έχει ενταχθεί στη «Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιδρυση και λειτρουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και συγχρηματοδοτείται από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20-06-2024Back to top