Μη επίδοση της Υποτροφίας «Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη» έτους 2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/2024 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (06.06.2024), δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη» έτους 2023, δεδομένου ότι ο μοναδικός υποψήφιος που κατέθεσε αίτηση, δεν πληροί τους όρους αυτής.Back to top