Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.survey.ntua.gr Κοσμήτορας: Χ. Ιωαννίδης
Γραμματεία:

Κτίριο Tοπογράφων - Βέη, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Θ. Κρεμιζή

Διευθυντές Τομέων:

Tοπογραφίας: Βασίλειος Γκίκας, Καθηγήτής
Τηλ: 210-772 3566, email:
Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού: 
Τηλ: 210-772 2634, email:
Έργων Yποδομής & Aγροτικής Aνάπτυξης: Ιωάννης Ναλμπάντης, Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ: 210-772 2713, email:

Τηλέφωνα: 210-772-2761, 210-772-2692
E-mail:


Back to top