Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ενισχύει το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Με τον Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/2019), ορίζονται μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται στο πλαίσιο του σκοπού του, των δράσεων και των δραστηριοτήτων του με το σύνολο της νομοθεσίας που άπτεται της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκπορευόμενη από τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, και τον Νόμο 4624/2019 και λαμβάνει τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική διασφάλιση της προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Ενημέρωση για την διασφάλιση της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ΕΜΠ

 Back to top