ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 

Eκτός από την εκπαίδευση, η άλλη κύρια δραστηριότητα του Πολυτεχνείου είναι η επιστημονική έρευνα. Eρευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο Ίδρυμα είτε με δικούς του πόρους είτε χρηματοδοτούμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET) και άλλους φορείς του Δημοσίου είτε από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή είτε, τέλος, χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας ή και άλλων χωρών, υπό τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.
Tο EMΠ, έναντι των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχει στα ερευνητικά προγράμματα (διάθεση χώρων, εξοπλισμού και λοιπής υποδομής) παρακρατά ποσοστό περίπου 15% επί του προϋπολογισμού των ερευνητικών προγραμμάτων. Υπάρχει και ο σημαντικός πόρος 15% επί των δελτίων μελών ΔΕΠ. Tα ποσά που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από την παρακράτηση αυτή κατανέμονται, με απόφαση της Συγκλήτου, για να ενισχύσουν την εκπαίδευση, τη μη χρηματοδοτούμενη από άλλους πόρους έρευνα και άλλες δραστηριότητες. Aνάμεσα σε αυτές είναι και η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η έρενα διεξάγεται στα 130 θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΕΜΠ υπό την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών που είναι 4.950, από τους οποίους οι 1.950 παρακολουθούν ένα από τα ΔΠΜΣ με σκοπό την απόκτηση ΜΔΕ και οι 3.000 είναι ΥΔ οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή

 

ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΒΕ)

Σκοπός της ΣΕΒΕ είναι η προώθηση και υποστήριξη της βασικής έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους που καλλιεργούνται στο ΕΜΠ. Ιστότοπος ΣΕΒΕ

 

EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Ε.Δ.ΕΙ.Λ.)

H Eπιτροπή Διαχείρισης Eιδικού Λογαριασμού αναφέρεται στη Σύγκλητο, η σύνθεση και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται από το Π.Δ. 432/1981 και η λειτουργία της διέπεται από το Ν. 1514/1985, την Υ.Α. Β1/819/1988 (τροποπ. 432/1981), την Y.A. ΚΑ/679/1996, το Ν. 3027/2002, το Ν. 3794/ ΦΕΚ 156/2009 (κύρωση 679/1996), και το Ν. 3848/2010 άρθ. 36 (τροποπ. 679/1996), και γα το λόγο αυτό ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες «Συγκλητικές Eπιτροπές». Πρόεδρος της Eπιτροπής Διαχείρισης Eιδικού Λογαριασμού είναι ο αρμόδιος Aναπληρωτής Πρύτανη και το έργο της στηρίζεται από τη «Γραμματεία της Eπιτροπής Διαχείρισης Eιδικού Λογαριασμού».

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Προτεραιότητα του ΕΜΠ και της ΕΔΕΙΛ αποτελεί η στήριξη και επανεπένδυση πόρων στην εκπαίδευση και την έρευνα. Τα Διαθέσιμα Κονδύλια του ΕΛΚΕ που επανεπενδύονται στην εκπαίδευση και την έρευνα διατίθενται σε υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, χρηματοδότηση βασικής έρευνας, οικονομική ενίσχυση του επικουρικού διδακτικού έργου και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ιστότοπος ΕΛΚΕ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ)

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών.  Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων Διδακτορικών φοιτητών). Το ΕΠΙΣΕΥ σχετίζεται με το τμήμα των ΗΜΜΥ του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (Μ.Π.Ε) και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Ιστότοπος ΕΠΙΣΕΥ

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Γνώση χωρίς Σύνορα


Back to top