ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Οργανα του Ιδρύματος είναι η Πρυτανεία και η Σύγκλητος. Η σύνθεση των οργάνων, ο τρόπος εκλογής των μελών τους και οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται από τον νόμο.

 

Πρύτανης

Μπουντουβής Ανδρέας του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών

 

Αντιπρυτάνεις

Σαπουντζάκης Ευάγγελος του Ιωάννη, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χατζηγεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Γκιντίδης Δρόσος του Χριστόδουλου, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο χάραξης και εποπτείας της πολιτικής του Ιδρύματος. Συγκροτείται από την τετραμελή Πρυτανεία, τους Κοσμήτορες των Σχολών καθώς και εκπροσώπους των φοιτητών και προσωπικού.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Συγκλήτου είναι οι ακόλουθες:

 • Γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΕΜΠ και της τήρησης των νόμων του κράτους και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Α.Ε.Ι. προγραμματισμός και στρατηγική ανάπτυξής του, τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Υποβολή προτάσεων ή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με το κοινωνικό περιβάλλον και την παραγωγή, για τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη και διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μηχανικών καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου (Αρχείο Προσκλήσεων - Αποφάσεων), Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Συγκλήτου (για ταυτοποιημένους χρήστες)

 

Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο διοίκησης των Α.Ε.Ι.. Αποστολή του είναι η ταχύτερη και ευέλικτη, λόγω του περιορισμένου αριθμού των μελών του, αντιμετώπιση της πληθώρας των τρεχόντων θεμάτων κάθε Ιδρύματος .

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

 • εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του,
 • καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος,
 • καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού,
 • εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος,
 • εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,
 • έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
 • μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές,
 • εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,
 • ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος (ΦΕΚ 414, τεύχος β΄, 12-2-2020).

Συνεδριάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου (Αρχείο Προσκλήσεων - Αποφάσεων), Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου (για ταυτοποιημένους χρήστες)

 

Συγκλητικές Επιτροπές

Για να υποστηριχθεί η Σύγκλητος στο έργο της προετοιμασίας και του συντονισμού των δραστηριοτήτων του EMΠ, έχει συγκροτήσει Συγκλητικές Eπιτροπές. Aυτές αποτελούν τα κορυφαία εισηγητικά όργανα του Iδρύματος, έχουν τετραετή θητεία και στελεχώνονται με εκπροσώπους από όλες τις Σχολές του Iδρύματος και τη Διοίκηση. Eπίσης, υποβάλλουν ετήσιο απολογισμό στη Σύγκλητο, προεδρεύονται από μέλη της Πρυτανείας και έχουν Aντιπρόεδρο, συντονιστή. Στο ΕΜΠ λειτουργούν και Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές για την κάλυψη ειδικών αναγκών διαχείρισης, μελέτης και εισήγησης προς τη Σύγκλητο. Ιστότοπος Συγκλητικών Επιτροπών (διαθέσιμος μόνο εντός δικτύου ΕΜΠ), Σ.Ε. Κληροδοτημάτων, Σ.Ε.Βασικής Έρευνας

 

 

 

Γραμματειακή υποστήριξη Πρυτανείας

Η Πρυτανεία υποστηρίζεται απο το Γραφείο Πρύτανη (προϊστάμενη: Λ. Νικολαΐδου, 210-772-4382) και τις γραμματείες Αντιπρυτάνεων.

 

Διεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: Βάλια Γρίβα. Τηλ: 210-772-2017, Fax: 210-772-2028
 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητων (IAESTE): I. Βλάσση. Τηλ. 210-772-1945
 • Γραφείο Τύπου & ΜΜΕ: Σ. Κάτσενος, Τηλ: 210-772-4260

 

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία έχει ως έργο την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών παράσταση και υπεράσπιση υποθέσεων του EMΠ κάθε κατηγορίας και φύσεως, ως NΠΔΔ. O Προϊστάμενος Nομικός Σύμβουλος του Γραφείου είναι μέλος του Nομικού Συμβουλίου του Kράτους και έχει ως κύριο έργο την καθοδήγηση όλων των Yπηρεσιών του Iδρύματος με νομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Νομικός σύμβουλος: Β. Παπαθεοδώρου, τηλ. 210-772-1918.

 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου - Γραμματεία Συγκλήτου

Προϊσταμένη Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου: Χ.Πιτσικάλη, τηλ. 210-772-1983. Γραμματεία Συγκλήτου, Αν. Προϊσταμένη Λ.Νικολαΐδου, τηλ. 210-772-4382.

 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ιστορικού ρόλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως το πρώτο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της χώρας, και της διαχρονικής συμβολής του στην ανάπτυξη της χώρας μέσω των υψηλού επιπέδου αποφοίτων του, το ΕΜΠ καθιερώνει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχει και επικαιροποιεί ετησίως, με σκοπό: α) την διατήρηση της παράδοσης που έχει από την ίδρυσή του στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, β) την εδραίωση της θέσης του ως κέντρο αριστείας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ) την παραγωγή αποφοίτων υψηλού επιπέδου, με σύγχρονες γνώσεις και ικανότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της εποχής και δ) τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου.

Η εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΜΠ, όπως αποτυπώνεται στο ΕΣΔΠ, αποτελεί στρατηγική επιλογή και δέσμευση του Ιδρύματος να αναπτύξει κουλτούρα ποιότητας και αριστείας σε όλους τους τομείς δράσης του λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, τις εσωτερικές αποφάσεις των Οργάνων του Ιδρύματος, τις διεθνείς πρακτικές (ιδίως του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π.

Με την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΜΠ αναμένεται διαρκής βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος, όπως: 1) στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, 2) στην ποιότητα και ταχύτητα των υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών, και 3) στις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων και των φοιτητών.

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής ποιότητας του ΕΜΠ είναι:

(α) η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς τάσεις,

(β) η βελτίωση των δεικτών που σχετίζονται με τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές,

(γ) η βελτίωση των ερευνητικών επιδόσεων και η σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση,

(δ) η βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών και της επίλυσης προβλημάτων διοικητικής φύσης,

(ε) η βελτίωση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων,

(στ) η ενθάρρυνση και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Σχολών,

(ζ) η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος με περιβαλλοντικά φιλική και αειφόρο τεχνολογία.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή  του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναγνωρίζουν ότι α) για την επίτευξη του στόχου της αριστείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ΕΜΠ υπάρχει τόσο  ατομική όσο και συλλογική ευθύνη, β) κάθε μέλος (ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές), μονάδα (ακαδημαϊκή, διοικητική) και Όργανο (Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ) έχει διακριτό ρόλο και ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που του αντιστοιχούν και που περιγράφονται στο ΕΣΔΠ και γ) η εφαρμογή του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης που απαιτεί την συνεργασία και την συλλογική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών

 

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ:  Μ.Μπανιά, τηλ: 210-772-1801

Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ

 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Αν. Προϊσταμένη Α. Μακρινού, τηλ. 201-772 1899, e-mail:

Κωδ. Πιστοποίησης ΕΚΔΔΑ: 11.10.741.319

 

Επιτροπή Ισότητας Φύλων

H Επιτροπή Ισότητας Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του ΕΜΠ συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-01-2019), με Απόφαση της 13ης/2020 Συγκλήτου (Θέμα 11ο) στις 21.10.2020. Πρόκειται για μια εννεαμελή άμισθη επιτροπή που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

 

Ιστοσελίδα Επιτροπής Ισότητας Φύλων

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών (ΓΔΔΣ&Σ) έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και τον συντονισμό  των Διευθύνσεων Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Σπουδών και Μέριμνας με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.  

 • Διεύθυνση Διοικητικού. Διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, ειδικότερα ως  προς το διοικητικό προσωπικό εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Περιλαμβάνει τα τμήματα Διοικητικού Προσωπικού, Διδακτικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Επιστασίας, Προστασίας των Εγκαταστάσεων και το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων.
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ αποτελείται από τα τμήματα: Προϋπολογισμού, Ελέγχου Δαπανών, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Περιουσίας, Χρηματικού και Ταμείου, Μισθοδοσίας.
 • Διεύθυνση Πληροφορικής. Τμήματα: Οργάνωσης και Μεθόδων, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων, Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.
 • Διεύθυνση Σπουδών. Τμήματα: Προπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, Γραμματείες Τμημάτων, Εκδόσεων και Τυπογραφείου.
 • Διεύθυνση Μέριμνας. Τμήματα: Φοιτητικής Μέριμνας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικό, Ιατρικό.

Στη ΓΔΔΣ&Σ υπάγεται και το Γραφείο Προστασίας & Πρόληψης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ),  το οποίο έχει στο δυναμικό του τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Γιατρό Εργασίας.

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, κατασκευάζονται και συντηρούνται οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο.

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Περιλαμβάνει το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.
 • Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει το Τμήμα Συντήρησης και το Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Α.Ε.Ι.

Ε.Μ.Π.

Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δομή, Αποστολή, Αριστεία Ιστορία του ΕΜΠ »


Back to top