ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Οργανα του Ιδρύματος είναι η Πρυτανεία και η Σύγκλητος. Η σύνθεση των οργάνων, ο τρόπος εκλογής των μελών τους και οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται από τον νόμο.

 

Πρύτανης

Χατζηγεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Αντιπρυτάνεις

Βαρβαρίγος Εμμανουήλ, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Λαγαρός Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Ψαρράκος Παναγιώτης, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Ζήσης Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

Συμβούλιο Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4957/2022 αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.

 

Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν.4957/2022 και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα.

 

ΦΕΚ Συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης 1147, τ ΥΟΔΔ, 23-10-2023

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει συγκροτηθεί ως ακολούθως:

1. Χατζηγεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών , Πρόεδρος

2. Καλιαμπάκος Δημήτριος του Χρήστου, Καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών, Εσωτερικό Μέλος

3. Κοζύρης Νεκτάριος του Γεωργίου, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εσωτερικό Μέλος

4. Σαπουντζάκης Ευάγγελος του Ιωάννη, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εσωτερικό Μέλος

5. Καρώνης Δημήτριος του Ιωάννη, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εσωτερικό Μέλος

6. Κουρκουλής Σταύρος του Κυριάκου , Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος

7. Γεωργίου Γεώργιος του Χρίστου, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος

8. Θεοδωρίδης Σέργιος του Ανέστη, Ομότιμος Καθηγητής EΚΠΑ, Εξωτερικό Μέλος

9. Μαυρόπουλος Αντώνιος του Προδρόμου, Χημικός μηχανικός, Σύμβουλος και ερευνητής, Εξωτερικό Μέλος

10. Παπανικόλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Ολυμπίας Οδού, Εξωτερικό Μέλος

11. Συριανός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Εξωτερικό Μέλος

 

Συνεδριάσεις Συμβουλίου Διοίκησης (Αρχείο Προσκλήσεων - Αποφάσεων), Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Συμβουλίου Διοίκησης  (για ταυτοποιημένους χρήστες)

 

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο χάραξης και εποπτείας της πολιτικής του Ιδρύματος. Συγκροτείται από την τετραμελή Πρυτανεία, τους Κοσμήτορες των Σχολών καθώς και εκπροσώπους των φοιτητών και προσωπικού.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Συγκλήτου είναι οι ακόλουθες:

 • Γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΕΜΠ και της τήρησης των νόμων του κράτους και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Α.Ε.Ι. προγραμματισμός και στρατηγική ανάπτυξής του, τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Υποβολή προτάσεων ή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με το κοινωνικό περιβάλλον και την παραγωγή, για τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη και διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μηχανικών καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου (Αρχείο Προσκλήσεων - Αποφάσεων), Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Συγκλήτου (για ταυτοποιημένους χρήστες)

 

Συγκλητικές Επιτροπές

Για να υποστηριχθεί η Σύγκλητος στο έργο της προετοιμασίας και του συντονισμού των δραστηριοτήτων του EMΠ, έχει συγκροτήσει Συγκλητικές Eπιτροπές. Aυτές αποτελούν τα κορυφαία εισηγητικά όργανα του Iδρύματος, έχουν τετραετή θητεία και στελεχώνονται με εκπροσώπους από όλες τις Σχολές του Iδρύματος και τη Διοίκηση. Eπίσης, υποβάλλουν ετήσιο απολογισμό στη Σύγκλητο, προεδρεύονται από μέλη της Πρυτανείας και έχουν Aντιπρόεδρο, συντονιστή. Στο ΕΜΠ λειτουργούν και Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές για την κάλυψη ειδικών αναγκών διαχείρισης, μελέτης και εισήγησης προς τη Σύγκλητο. Ιστότοπος Συγκλητικών Επιτροπών (διαθέσιμος μόνο εντός δικτύου ΕΜΠ), Σ.Ε. Κληροδοτημάτων, Σ.Ε.Βασικής Έρευνας

 

 

 

Γραμματειακή υποστήριξη Πρυτανείας

Η Πρυτανεία υποστηρίζεται απο το Γραφείο Πρύτανη (προϊστάμενη: Λ. Νικολαΐδου, 210-772-4382) και τις γραμματείες Αντιπρυτάνεων.

 

Διεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: Βάλια Γρίβα. Τηλ: 210-772-2017, Fax: 210-772-2028
 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητων (IAESTE): I. Βλάσση. Τηλ. 210-772-1945
 • Γραφείο Τύπου & ΜΜΕ: Σ. Κάτσενος, Τηλ: 210-772-4260

 

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία έχει ως έργο την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών παράσταση και υπεράσπιση υποθέσεων του EMΠ κάθε κατηγορίας και φύσεως, ως NΠΔΔ. O Προϊστάμενος Nομικός Σύμβουλος του Γραφείου είναι μέλος του Nομικού Συμβουλίου του Kράτους και έχει ως κύριο έργο την καθοδήγηση όλων των Yπηρεσιών του Iδρύματος με νομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Νομικός σύμβουλος: Β. Παπαθεοδώρου, τηλ. 210-772-1918.

 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ιστορικού ρόλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως το πρώτο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της χώρας, και της διαχρονικής συμβολής του στην ανάπτυξη της χώρας μέσω των υψηλού επιπέδου αποφοίτων του, το ΕΜΠ καθιερώνει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχει και επικαιροποιεί ετησίως, με σκοπό: α) την διατήρηση της παράδοσης που έχει από την ίδρυσή του στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, β) την εδραίωση της θέσης του ως κέντρο αριστείας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ) την παραγωγή αποφοίτων υψηλού επιπέδου, με σύγχρονες γνώσεις και ικανότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της εποχής και δ) τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου.

Η εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΜΠ, όπως αποτυπώνεται στο ΕΣΔΠ, αποτελεί στρατηγική επιλογή και δέσμευση του Ιδρύματος να αναπτύξει κουλτούρα ποιότητας και αριστείας σε όλους τους τομείς δράσης του λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, τις εσωτερικές αποφάσεις των Οργάνων του Ιδρύματος, τις διεθνείς πρακτικές (ιδίως του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π.

Με την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΜΠ αναμένεται διαρκής βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος, όπως: 1) στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, 2) στην ποιότητα και ταχύτητα των υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών, και 3) στις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων και των φοιτητών.

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής ποιότητας του ΕΜΠ είναι:

(α) η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς τάσεις,

(β) η βελτίωση των δεικτών που σχετίζονται με τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές,

(γ) η βελτίωση των ερευνητικών επιδόσεων και η σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση,

(δ) η βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών και της επίλυσης προβλημάτων διοικητικής φύσης,

(ε) η βελτίωση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων,

(στ) η ενθάρρυνση και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Σχολών,

(ζ) η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος με περιβαλλοντικά φιλική και αειφόρο τεχνολογία.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή  του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναγνωρίζουν ότι α) για την επίτευξη του στόχου της αριστείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ΕΜΠ υπάρχει τόσο  ατομική όσο και συλλογική ευθύνη, β) κάθε μέλος (ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές), μονάδα (ακαδημαϊκή, διοικητική) και Όργανο (Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ) έχει διακριτό ρόλο και ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που του αντιστοιχούν και που περιγράφονται στο ΕΣΔΠ και γ) η εφαρμογή του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης που απαιτεί την συνεργασία και την συλλογική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών

 

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ:  Μ.Μπανιά, τηλ: 210-772-1801

Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ

 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Αν. Προϊσταμένη Α. Μακρινού, τηλ. 201-772 1899, e-mail:

Κωδ. Πιστοποίησης ΕΚΔΔΑ: 11.10.741.319

 

Επιτροπή Ισότητας Φύλων

H Επιτροπή Ισότητας Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του ΕΜΠ συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-01-2019), με Απόφαση της 13ης/2020 Συγκλήτου (Θέμα 11ο) στις 21.10.2020. Πρόκειται για μια εννεαμελή άμισθη επιτροπή που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

 

Ιστοσελίδα Επιτροπής Ισότητας Φύλων

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών (ΓΔΔΣ&Σ) έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και τον συντονισμό  των Διευθύνσεων Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Σπουδών και Μέριμνας με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.  

 • Διεύθυνση Διοικητικού. Διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, ειδικότερα ως  προς το διοικητικό προσωπικό εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Περιλαμβάνει τα τμήματα Διοικητικού Προσωπικού, Διδακτικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Επιστασίας, Προστασίας των Εγκαταστάσεων και το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων.
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ αποτελείται από τα τμήματα: Προϋπολογισμού, Ελέγχου Δαπανών, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Περιουσίας, Χρηματικού και Ταμείου, Μισθοδοσίας.
 • Διεύθυνση Πληροφορικής. Τμήματα: Οργάνωσης και Μεθόδων, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων, Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.
 • Διεύθυνση Σπουδών. Τμήματα: Προπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, Γραμματείες Τμημάτων, Εκδόσεων και Τυπογραφείου.
 • Διεύθυνση Μέριμνας. Τμήματα: Φοιτητικής Μέριμνας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικό, Ιατρικό.

Στη ΓΔΔΣ&Σ υπάγεται και το Γραφείο Προστασίας & Πρόληψης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ),  το οποίο έχει στο δυναμικό του τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Γιατρό Εργασίας.

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, κατασκευάζονται και συντηρούνται οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο.

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Περιλαμβάνει το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.
 • Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει το Τμήμα Συντήρησης και το Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Α.Ε.Ι.

Ε.Μ.Π.

Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δομή, Αποστολή, Αριστεία Ιστορία του ΕΜΠ »


Back to top