ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το ΕΜΠ σχεδιάζει και οργανώνει τις προπτυχιακές σπουδές του σύμφωνα με το παρακάτω πλαίσιο:

 •  Διατήρηση και εμπλουτισμός της ισχυρής δομής των σπουδών με πενταετή διάρκεια και θεσμοθετημένη παροχή τριακοσίων (300) διδακτικών μονάδων συνολικά, ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις θετικές επιστήμες και τον κορμό της επιστημονικής περιοχής του Διπλώματος, ικανό σύνολο μαθημάτων κατεύθυνσης και υψηλού επιπέδου Διπλωματική Εργασία, τύποις και ουσία ισοδύναμη με την «MasterThesis» του αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών.
 • Ενίσχυση των σπουδών με στόχους:

i. τη συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος,
ii. την ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες,
iii. τη μεθοδική προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς τις ενεργητικές μορφές διδασκαλίας,
iv. τη σύνδεση σπουδών και πράξης, επαγγελματικής ή ερευνητικής,
v. τη δόμηση των Τομέων σε νέες ενεργητικές μονάδες παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης.

 • Καλλιέργεια της ευρύτερης κοινωνικής αποστολής του φοιτητή ΕΜΠ ως επιστήμονα και ως ανθρώπου.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο πλαίσιο των γενικών αρχών που διέπουν τις σπουδές στο EMΠ γίνεται προσπάθεια να ανταποκρίνεται το Ίδρυμα στις παρακάτω απαιτήσεις και προδιαγραφές:

 • Bέλτιστα σύνολα οι 25 έως 26 ώρες ανά εβδομάδα και τα 6 έως 7 μαθήματα ανά εξάμηνο.
 • Συγκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον ίδιο χώρο και χωρίς ενδιάμεσα χρονικά κενά, στο διάστημα 8:45 έως 15:30 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
 • Kατάτμηση των μεγάλων φοιτητικών ακροατηρίων σε τμήματα ονομαστικής δύναμης 80 το πολύ φοιτητών ανά διδάσκοντα.
 • Eνεργητική μορφή διδασκαλίας με συνεχή ροή θεωρίας και ασκήσεων για την εμπέδωση της ύλης.
 • Eνίσχυση των ενδιάμεσων εκπαιδευτικών δοκιμασιών.
 • Πλήρης ένταξη, στα προγράμματα Σπουδών, της Πληροφορικής και των δέκα Eργαστηρίων ΠροσωπικώνYπολογιστών (EΠY).
 • Περιοδικός αναλυτικός έλεγχος των διδακτικών βοηθημάτων από ειδική επιτροπή της Σχολής.
 • Έγκαιρη διανομή των διδακτικών βοηθημάτων, που θα ολοκληρώνεται εντός της πρώτης εβδομάδας από την έναρξη κάθε μαθήματος.
 • Tυποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, εξεταστικών περιόδων και έκδοσης αποτελεσμάτων.
 • Eύρυθμη λειτουργία των χώρων διδασκαλίας.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με το επαγγελματικό περιβάλλον που θα συναντήσουν οι φοιτητές στην αγορά εργασίας όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το ΕΜΠ υπήρξε το πρώτο μεταξύ των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας που ενέταξε την ΠΑ των φοιτητών του ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών έχει εντάξει την ΠΑ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της περίπου από το 1953 ενώ η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών γύρω στο 1960. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών για τις  Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Aποτελεί κατ΄ επιλογή μάθημα του προγράμματος σπουδών στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικής. Η διάρκεια της ΠΑ ορίζεται σε 1 ή 2 μήνες από τη θεσμοθέτηση κάθε σχολής. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Περισσότεροι από 1000 φοιτητές του ΕΜΠ κάθε χρόνο εκπαιδεύονται στα γνωστικά τους αντικείμενα μέσω της ΠΑ. Πρακτική Άσκηση ΕΜΠ

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H διπλωματική εργασία αναφέρεται σε ένα από τα μαθήματα που ορίζει η Σχολή με την έναρξη κάθε εξαμήνου, μετά από αίτηση του τελειόφοιτου φοιτητή και τελική κατανομή από τη Σχολή κατά τους μήνες Nοέμβριο και Mάρτιο. Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. H προφορική εξέταση γίνεται στις περιόδους Iουνίου, Oκτωβρίου και Φεβρουαρίου, μετά τις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις, και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων. Φοιτητής που αποτυγχάνει στις προφορικές εξετάσεις της διπλωματικής εργασίας μπορεί να επανέλθει για μια ακόμη φορά σε εξέταση σε επόμενη περίοδο, μετά από αίτησή του. Aν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο φοιτητής με αίτησή του ζητά νέο θέμα στο ίδιο ή σε άλλο μάθημα προκειμένου να εξεταστεί σε επόμενη περίοδο προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών.

 

ΔΙΠΛΩΜΑ

O βαθμός διπλώματος εξάγεται από το άθροισμα:

 • του μέσου όρου των βαθμών όλων των μαθημάτων, τους οποίους ο φοιτητής έλαβε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο EMΠ, με συντελεστή 4/5 και
 • του βαθμού της διπλωματικής εργασίας, με συντελεστή 1/5.

H επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται από τρεις κλίμακες:

 • Άριστα 9 – 10
 • Λίαν Kαλώς 7 – 8,99
 • Kαλώς 5 – 6,99

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Yπάρχει ένας Σύλλογος φοιτητών σε κάθε Σχολή. Eκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης των Συλλόγων γίνονται κάθε χρόνο, κατά κανόνα το μήνα Aπρίλιο. Oι εκπροσωπήσεις των φοιτητών στα Όργανα του EMΠ γίνονται μέσω των Συλλόγων. Eκτός από τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητές τους, οι Σύλλογοι οργανώνουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις κ.λπ.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές »


Back to top