Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΜΠ συστάθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατά την 22η Συνεδρίαση του 2022 (θέμα 6.6), σε επίπεδο Τμήματος (ΦΕΚ Β΄6784/2022 και Β΄24/2023). H Μονάδα υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στον Πρύτανη του ΕΜΠ εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργική της ανεξαρτησία ενώ οι εργασίες της ΜΕΕ θα παρακολουθούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, όταν συσταθεί.

 

Η ΜΕΕ αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη ελεγκτική/συμβουλευτική υπηρεσία, και ασκεί τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021 (Α’62). Η αποστολή της είναι η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος με στόχο:

(α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του,

(β) την αξιοπιστία του και

(γ) την υποστήριξη του για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.

 

Ειδικότερα, ο σκοπός της Μονάδας είναι:

α. Ο έλεγχος των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Ιδρύματος για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β. η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ιδρύματος,

γ. η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, και

δ. η αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Ιδρύματος βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Έργο της Μονάδας είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό έργο) και η παροχή συμβουλευτικών έργων και υπηρεσιών, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Ιδρύματος, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 

Στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Μονάδας υπάγονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, οι ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές μονάδες και δομές του, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ε.Μ.Π., τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα του Κεφαλαίου ΚΘ’ του ν. 4957/2022 (Α’141) και άλλοι φορείς ή οντότητες που σχετίζονται με το Ε.Μ.Π., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορέα ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριακών τους συστημάτων.

 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από εσωτερικούς ελεγκτές, δηλ. υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή κατά περίπτωση και από ειδικό επιστημονικό προσωπικό που κατέχουν ήδη ή οφείλουν να αποκτήσουν σε διάστημα 12 μηνών από την τοποθέτησή τους διαπίστευση ή πιστοποίηση, συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο.

 

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρμόζεται αναλόγως για το προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Αν. Προϊσταμένη Α. Μακρινού, τηλ. 201-772 1899, e-mail:

Κωδ. Πιστοποίησης ΕΚΔΔΑ: 11.10.741.319

 Back to top